Αναλυτικές Κατηγορίες Εκθεμάτων

Δείτε παρακάτω όλες τις αναλυτικές κατηγορίες εκθεμάτων για την έκθεση CHEM // ECOLINK.

 • Εργαστηριακός εξοπλισμός για την βιομηχανική , ερευνητική, εκπαιδευτική, ενεργειακή, φαρμακευτική και κλινική Χημεία, οργανική, ανόργανη και αναλυτική χημεία, τις δοκιμές, την βιοτεχνολογία και τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, την χρωματογραφία, την φασματογραφία, την μετρολογία, την τοξικολογία και την επεξεργασία μικροσκοπικής και οπτικής εικόνας, αναλώσιμα, αντιδραστήρια, συστήματα εργαστηριακών δεδομένων και αρχειοθέτησης.
 • Πρώτες και βοηθητικές ύλες, ημιτελή και τελικά χημικά για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές, την αγροτική παραγωγή, τις δημόσιες εταιρείες, τους επαγγελματικούς χώρους, τα εργαστήρια, το νερό, το περιβάλλον και την ναυτιλία.
 • Συστήματα και εξοπλισμός παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού και συντήρησης, πετρελαιοειδών, χρωμάτων, ειδικών χημικών προϊόντων και υλικών, βελτιωτικών και συμπληρωμάτων διατροφής, τεχνολογία χημικής και βιομηχανικής αντίδρασης, χημική μηχανολογία, τεχνολογία αναμίξεων και διαχωρισμού.
 • Συστήματα αυτοματισμού χημικών διεργασιών όπως όργανα μέτρησης, ελέγχου, αντλίες, βαλβίδες, σωληνώσεις, φίλτρα, συστήματα καθαρισμού, πεπιεσμένος αέρας, ψύξη, ρομποτική ( το εργαστήριο του μέλλοντος) και νανοτεχνολογία χημικών, υλικών, τροφίμων και περιβάλλοντος.
 • Εξοπλισμός επαγγελματικής και εργασιακής ασφάλειας όπως ενδυμασίες, μάσκες, μπότες, γάντια, κράνη, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, φαρμακεία, πρώτες βοήθειες κλπ
 • Πάροχοι υπηρεσιών χημείας όπως κέντρα ερευνών, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, τει, σχολές, φορείς διαπίστευσης, ιδιωτικά και ανεξάρτητα εργαστήρια, εταιρείες λογισμικού εργαστηρίων και χημικών επιχειρήσεων, επιστημονικές ενώσεις, τεχνολόγοι, σύμβουλοι, νεοφυείς επιχειρήσεις έρευνας, τεχνολογίας και ρομποτικής, περιοδικά και διαδυκτιακοί κόμβοι.

 • Συστήματα, Μηχανήματα και Συσκευές Διαχείρισης Βιομηχανικών, Αγροτικών, Κτηνοτροφικών, Αλιευτικών, Αστικών, Οικιακών, Νοσοκομειακών, Ξενοδοχειακών και Οικοδομικών Αποβλήτων & Ακαθάρτων.
 • Μέσα Συλλογής , Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Αποθήκευσης Απορριμμάτων, Αποβλήτων & Τοξικών.
 • Μηχανήματα & Μέσα Απόφραξης, Αποτέφρωσης και Κομποστοποίησης
 • Δοσομετρικά & Γεωτρητικά Συστήματα, Αντλίες, Σωληνώσεις, Βαλβίδες, Όργανα και Αυτοματισμοί Υγρών
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας και Πυροπροστασίας
 • Υπηρεσίες Χημικών Αναλύσεων Αποβλήτων Νερού και Αέρα
 • Βιομάζα, Βιοενέργεια, Βιοκαύσιμα
 • Συστήματα, Τεχνολογίες και Συσκευές Ανίχνευσης Αερίων, Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Ελέγχου Οσμών, Ηχορύπανσης, Μείωσης & Απαγωγής Καυσαερίων & Κόνεων, Φίλτρων Αέρα.
 • Συστήματα, Μηχανήματα, Τεχνολογίες & Χημικά Επεξεργασίας Πόσιμου & Βιομηχανικού Νερού, Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων, Αφαλάτωσης, Αποσκλήρυνσης, Αποχλωρίασης, Απιονισμού και Αντιρύπανσης Θαλασσών, Λιμνών, Ποταμιών & Κολυμβητηρίων.
 • Νανοτεχνολογία Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντικοί και Οικολογικοί Φορείς, Κέντρα Ερευνών, Εταιρείες Περιβαλλοντικών Μελετών, Περιοδικά, Sites, Πάροχοι Περιβαλλοντικών Λογισμικών & Οργανισμοί Ελαχιστοποίησης Αποβλήτων.